Piknik Volyně

Divadelní Piknik Volyně 2014 — propozice

3. DIVADELNÍ PIKNIK VOLYNĚ

23. celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla

8.–11. a 15.–18. května 2014, Volyně

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci

s městem Volyně prostřednictvím Městského muzea a kulturního centra ve Volyni, jeho příspěvkové

organizace. Spolupořadatelem a nositelem grantu je DS PIKI Volyně. Spolupořadateli mohou být

i další subjekty.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně je

koncipována jako celostátní soutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů dospělých, které

ve své inscenační praxi reflektují zákonitosti divadla jako uměleckého druhu a jejichž adresátem je

dospělé publikum.

II. PODMÍNKY ÚČASTI

Přehlídka umožňuje účast divadelních souborů v těchto třech kategoriích:

1. souborů, které uplatňují principy hereckého divadla dramatické postavy, jejichž inscenace

vycházejí z textů dramatických autorů;

2. souborů využívajících různých principů hereckého divadla, jejichž inscenace vycházejí

z nejrůznějších zdrojů tzv. otevřené dramaturgie;

3. souborů hudebního divadla.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH

V rámci přehlídky jsou realizovány rozborové semináře. Soutěžní představení bude hodnotit

lektorský sbor. V závěru přehlídky jsou oceněny nejlepší výkony a inscenace a proveden výběr

nejlepších a nejpodnětnějších inscenací k účasti na Jiráskově Hronově 2014.

Lektorský sbor celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla je zmocněn

k uplatnění návrhů inscenací do programu Jiráskova Hronova 2014 dle příslušných ustanovení jeho

propozic.

Tvůrce nebo spolutvůrce inscenace zařazené do programu celostátní či postupové přehlídky pro

přehlídku celostátní (dále jen postupová přehlídka) se nemůže stát členem lektorského sboru

této přehlídky. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání

programové rady vyššího stupně přehlídky.

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je programově

postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Opakovaná

účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce je považována za účast na druhé postupové

přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání

programové rady.

Soubor se může se stejnou inscenací zúčastnit pouze postupové přehlídky směrem na celostátní

přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla. Zúčastní-li se jiné postupové přehlídky,

která je programově postupovou na jinou celostátní či národní přehlídku (např. Šrámkův Písek, Mladá

scéna, Krakonošův divadelní podzim), bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady,

respektive z programu Divadelního Pikniku Volyně.

Za postupovou přehlídku je pro potřeby těchto propozic považována taková divadelní přehlídka,

která respektuje vymezení přehlídky činoherních a hudebních divadelních souborů dospělých.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Program přehlídky stanoví programová rada na základě:

– návrhů vzešlých z výsledků postupových přehlídek;

– dalších návrhů uplatněných řediteli postupových přehlídek;

– návrhů zájmových divadelních organizací – jejich střechových orgánů;

– návrhů programové rady přehlídky;

– nerealizovaných návrhů, které byly uplatněny v předchozím ročníku a byly přijaty programovou

radou.

Programovou radu přehlídky jmenuje příslušný odborný pracovník pro amatérské činoherní a

hudební divadlo a tvoří ji divadelní odborníci, zástupci postupových přehlídek a zástupci na přehlídce

participujících organizací. Rozhodování o programu celostátní přehlídky se nemohou zúčastnit ti,

kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tvorbě dotčených inscenací.

Programovou radu přehlídky tvoří členové odborné rady a zástupci postupových přehlídek. Právo

hlasovat mají ti členové, kteří shlédli celý program minimálně dvou postupových přehlídek v daném

roce.

Právo doporučit inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto

podmínky:

a) Patří-li mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu

přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) bylo-li v programu přehlídky realizováno minimálně 5 soutěžních inscenací;

c) byly-li všechny soutěžní inscenace posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem;

d) uplatní-li navrhovatel návrh na doporučení, včetně níže uvedených příloh, včas k termínu

uzávěrky přihlášek do celostátní přehlídky a doplní-li jej realizovaným programem postupové

přehlídky, z něhož bude zřejmé, které soubory se jí zúčastnily soutěžně s možností postupu na

celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Právo nominovat inscenace na celostátní přehlídku mají postupové přehlídky, které splní tyto

podmínky:

a) Patří-li mezi postupové přehlídky na Divadelní Piknik Volyně, tzn. jsou uvedeny na seznamu

přehlídek, který je součástí těchto propozic;

b) bylo-li v programu přehlídky realizováno minimálně 8 soutěžních inscenací;

c) byly-li všechny soutěžní inscenace posouzeny stejným, nejméně tříčlenným lektorským sborem a

všichni členové lektorského sboru s nominací souhlasí;

d) byla-li členem lektorského sboru osoba s funkcí odborného garanta, která zná kontext oboru a

příslušné celostátní přehlídky. Výběr této osoby bude konzultován s odborným pracovníkem pro

amatérské činoherní a hudební divadlo a podléhá jeho schválení.

Právo doporučit i nominovat je podmíněno vysláním zástupce přehlídky pořadatelem postupové

přehlídky a na jeho náklady na jednání programové rady celostátní přehlídky amatérského

činoherního a hudebního divadla v Praze dne 3. 4. 2014.

Odborné poroty postupových přehlídek mohou nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný

počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky.

Překročí-li celkový počet nominací z krajských postupových přehlídek ¾ hracích míst na celostátní

přehlídce, mění se všechny nominace na doporučení.

Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla počítá s 16 soutěžními

inscenacemi. Pokud by z ekonomických, organizačních nebo technických důvodů byl rozsah

celostátní přehlídky krácen a vymezen počtem inscenací nižším než 12, musí rozhodnout o způsobu

výběru nově pořadatelé přehlídky na základě projednání na mimořádné schůzce odborné rady

NIPOS-ARTAMA pro amatérské činoherní divadlo, a to do data předcházejícího termínu jednání

programové rady celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

Ředitelé postupových přehlídek mohou doporučit po jedné inscenaci k výběru do programu

celostátní přehlídky. Mohou doporučit pouze inscenace, které se z důvodů onemocnění či jiných

závažných příčin nemohly zúčastnit postupové přehlídky a inscenační výsledek převyšuje inscenace,

které z postupové přehlídky nominovala nebo doporučila odborná porota, či je s nimi srovnatelný.

Obdobně mohou uplatnit svá doporučení k výběru do programu celostátní přehlídky zájmové

divadelní organizace a členové odborné rady ARTAMA.

V pravomoci ředitele celostátní přehlídky je doporučit do soutěžního programu přehlídky jednu

inscenaci nad rámec rozhodnutí porot postupových přehlídek.

Navrhovatelé odpovídají za uplatnění pouze takových návrhů, které korespondují s koncepcí

přehlídky, jak je vymezena v úvodu těchto propozic. Programová rada přehlídky je oprávněna

odmítnout návrhy, které prokazatelně nerespektují toto vymezení.

Navrhovatelé nominují a doporučují inscenace prostřednictvím příslušných přihlášek, které odešlou

ve dvojím vyhotovení na adresu: NIPOS-ARTAMA, do rukou Mgr. Simony Bezouškové, Fügnerovo

náměstí 5, 120 21 Praha 2, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 957 nebo 603 584 489.

S přihláškami je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:

– program přehlídky;

– přihlášky ostatních zúčastněných souborů;

– jména všech členů odborné poroty s oznámením jména člena lektorského sboru, vyslaného na

jednání programové rady celostátní přehlídky;

– hodnocení inscenace

– osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autoru hudby ap.;

– textovou předlohu inscenace;

– slovo o souboru do programové brožury;

– slovo o autorovi (autorech), respektive o inscenační tradici hry do programové brožury;

– fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci.

Uzávěrka doručení přihlášek je 31. 3. 2014. Jednotlivé přihlášky musí být doloženy odborným

hodnocením inscenace s jasným sdělením, v čem navrhovatelé spatřují výjimečnost, inspirativnost

či jinou premisu opravňující zařazení inscenace do programu celostátní přehlídky. K hodnocení je

třeba připojit jména členů kolektivu, který inscenaci posoudil a nominoval nebo doporučil. Za přijaté

budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky kompletní, tj. včetně požadovaných

příloh.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se soubory zařazenými do programu celostátní přehlídky uzavře organizátor v místě konání

přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru

v místě konání přehlídky. Členům hrajících souborů umožní vstup na všechna představení.

Organizátoři jsou připraveni umožnit účast hrajících souborů po celou dobu jejího konání. V jejich

účasti spatřují jednu ze základních podmínek její smysluplnosti.

V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka

odvolána.

Zpracovala Simona Bezoušková

NIPOS-ARTAMA, říjen 2013